Skip To Main Content

Use of Funds

 

ARP ESSER III | Use of Funds Plan 2021-2024

The intent and purpose of the American Rescue Plan (ARP) Act of 2021 ESSER III funding are to help safely reopen and sustain the safe operation of schools, and address the impact of the coronavirus pandemic on students.


Kennedale ISD has an initial allocation of $1,945,857 and a remaining allocation of $973,872.00.
The allowable window for use of these funds is March 13, 2020 - September 30, 2024.


Kennedale ISD intends to use the ESSER III Funds for the following years for all categories listed below:

 • 2021-2022 including summer 2022
 • 2022-2023 including summer 2023
 • 2023-2024 including summer 2024 (carryover period)  

Categories:

 • Any activity authorized under the Elementary and Secondary Education Act (ESEA).
 • Any activity authorized under the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA).
 • Developing and implementing procedures and systems to improve the preparedness and response efforts of LEA.
 • Purchasing supplies to sanitize and clean the facilities of the LEA, including buildings operated by the LEA.
 • Providing mental health services and supports, including through implementation of evidence-based full-service community schools.
 • Planning and implementing activities related to summer learning-providing classroom instruction or online learning during summer months and addressing the needs of low-income students, SWD, English learners, migrant students, students experiencing homelessness, & children in foster care.
 • Addressing learning loss among LEA students, including low-income students, SWD, English learners, racial & ethnic minorities, students experiencing homelessness, & children in foster care - Administering and using high-quality assessments.
 • Addressing learning loss among LEA students, including low-income students, SWD, English learners, racial & ethnic minorities, students experiencing homelessness, & children in foster care-implementing evidence-based activities to meet the comprehensive needs of students.
 • More than 20% will be allocated for Interventionists, Social Workers, and a District Intervention Counselor in addition to Instructional Materials to address the academic (mitigate the learning loss), and social-emotional/mental needs that have impacted our student body as a result of the coronavirus. 

ESSER III SPENDING PLAN

INITIAL
ALLOCATION

REMAINING
ALLOCATION

GRANT
TOTAL

KISD Allocation

$1,945,857.00

$973,872.00

$2,919,729.00

Salaries | Fresh Start, Interventionists , Para Professional Interventionists, Summer School

$1,366,717.00

$790,623.25.25

$2,157,340.25

Supplies Instructional Materials, Technology, Software

$379,140,140.00

$98,248.75

$477,388.75

Capital Outlay

$75,000.00

$25,000.00

$100,000.00

Contracted Services, Social Workers, Professional Development

$100,000.00

$50,000.00

$150,000.00

Operating Costs

$25,000.00

$10,000.00

$35,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARP ESSER III Plan de uso de fondos 2021-2024La intención y el propósito de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP) de 2021 ESSER III es ayudar a reabrir de manera segura y mantener el funcionamiento seguro de las escuelas, y abordar el impacto de la pandemia de coronavirus en los estudiantes.

Kennedale ISD tiene una asignación inicial de $ 1,945,857 y una asignación restante de $973,872

 El tiempo permitido para el uso de estos fondos es del 13 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2024.

 Kennedale ISD tiene la intención de utilizar los Fondos ESSER III durante los siguientes años para todas las categorías enumeradas a continuación:

 • 2021-2022, incluido el verano de 2022
 • 2022-2023, incluido el verano de 2023
 • 2023-2024, incluido el verano de 2024 (período de transferencia)
 • Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA).
 • Cualquier actividad autorizada bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA).
 • Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de preparación y respuesta de LEA.
 • Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de la LEA, incluidos los edificios operados por la LEA.
 • Proporcionar servicios y apoyos de salud mental, incluso a través de la implementación de escuelas comunitarias de servicio completo basadas en evidencia.
 • Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano, proporcionando instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de verano y abordando las necesidades de estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza.
 • Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes de LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD, estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza temporal - Administrar y usar evaluaciones de alta calidad.
 • Abordar la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes LEA, incluidos los estudiantes de bajos ingresos, SWD estudiantes de inglés, minorías raciales y étnicas, estudiantes sin hogar y niños en hogares de crianza que implementan actividades basadas en evidencia para satisfacer las necesidades integrales de los estudiantes.
 • Más del 20% se asignará para intervencionistas, trabajadores sociales y un consejero de intervención del distrito, además de materiales de instrucción para abordar las necesidades académicas (mitigar la pérdida de aprendizaje) y socioemocionales / mentales que han impactado a nuestro cuerpo estudiantil como resultado del coronavirus.                 

PLAN DE GASTO ESSER III

ASIGNACIÓN

INICIAL

ASIGNACIÓN RESTANTE

SUBVENCIÓN TOTAL

Asignación de KISD

$1,945,857.00

$973,872.00

$2,919,729.00

Salarios: Fresh Start, Intervencionistas, Para profesionales intervencionistas, Escuela de verano

$1,366,717.00

$790,623.25.25

$2,157,340.25

Suministros; Materiales didácticos, tecnología, software

$379,140,140.00

$98,248.75

$477,388.75

Desembolso de capital

$75,000.00

$25,000.00

$100,000.00

Servicios contratados; Trabajadores sociales, desarrollo profesional

$100,000.00

$50,000.00

$150,000.00

Costos de operacion

$25,000.00

$10,000.00

$35,000.00

ARP ESSER III Kế hoạch sử dụng quỹ 2021-2024

Mục đích của Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (ARP) năm 2021 tài trợ cho ESSER III là giúp mở cửa lại một cách an toàn và duy trì hoạt động an toàn của các trường học, đồng thời giải quyết tác động của đại dịch coronavirus đối với học sinh.

Kennedale ISD có phân bổ ban đầu là $ 1,945,857 và phân bổ còn lại là $ 973,872,00.

Thời hạn cho phép sử dụng các khoản tiền này là ngày 13 tháng 3 năm 2020 - ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Kennedale ISD dự định sử dụng Quỹ ESSER III trong những năm tiếp theo cho tất cả các hạng mục được liệt kê dưới đây:

 • 2021-2022 kể cả mùa hè 2022
 • 2022-2023 bao gồm cả mùa hè 2023
 • 2023-2024 bao gồm cả mùa hè 2024 (giai đoạn chuyển tiếp)

 • Bất kỳ hoạt động nào được phép theo Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESEA)
 • Bất kỳ hoạt động nào được phép theo Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA)
 • Xây dựng và thực hiện các thủ tục và hệ thống để cải thiện khả năng sẵn sàng và các nỗ lực ứng phó của LEA
 • Mua vật tư để vệ sinh và làm sạch các cơ sở của LEA, bao gồm cả các tòa nhà do LEA điều hành
 • Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần, bao gồm thông qua việc thực hiện các trường học cộng đồng đầy đủ dịch vụ dựa trên bằng chứng
 • Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động liên quan đến việc học hè, cung cấp hướng dẫn trong lớp học hoặc học trực tuyến trong các tháng hè và giải quyết nhu cầu của học sinh có thu nhập thấp, SWD, học tiếng Anh, học sinh nhập cư, học sinh vô gia cư và trẻ em được chăm sóc
 • Giải quyết tình trạng mất học tập ở học sinh LEA, bao gồm học sinh có thu nhập thấp, SWD, người học tiếng Anh, chủng tộc & dân tộc thiểu số, học sinh trải qua tình trạng vô gia cư & trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng - Quản lý và sử dụng đánh giá chất lượng cao
 • Giải quyết tình trạng mất học tập ở học sinh LEA, bao gồm cả học sinh có thu nhập thấp, SWD,
 • Người học tiếng Anh, chủng tộc & dân tộc thiểu số, học sinh trải qua tình trạng vô gia cư & trẻ em trong các hoạt động dựa trên bằng chứng thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng để đáp ứng nhu cầu toàn diện của học sinh

KẾ HOẠCH CHI TIẾT ESSER III

XÁC NHẬN BAN ĐẦU


 

PHÂN PHỐI CÒN LẠI

TỔNG CẤP

Phân bổ KISD

$1,945,857.00

$973,872.00

$2,919,729.00

Mức lương: Khởi đầu mới, nhà can thiệp, nhà can thiệp chuyên nghiệp Para, trường học hè

$1,366,717.00

$790,623.25.25

$2,157,340.25

Quân nhu; dài liệu hướng dẫn, công nghệ, phần mềm

$379,140,140.00

$98,248.75

$477,388.75

Vốn đầu tư

$75,000.00

$25,000.00

$100,000.00

Dịch vụ theo hợp đồng; Nhân viên xã hội, phát triển nghề nghiệp

$100,000.00

$50,000.00

$150,000.00

Chi phí vận hành

$25,000.00

$10,000.00

$35,000.00

 

 

 • Hơn 20% sẽ được phân bổ cho nhà can thiệp, nhân viên xã hội và cố vấn can thiệp của Học khu cùng với Tài liệu giảng dạy để giải quyết vấn đề học tập (giảm thiểu mất mát trong học tập), và các nhu cầu xã hội-tình cảm / tinh thần đã ảnh hưởng đến cơ thể học sinh của chúng tôi do vi-rút corona.